Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 17 juni 2021

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de eenmanszaak Inge Marleen / Tekstbureau Inge Marleen. Gevestigd: Van Hogendorpstraat 40a, 2515 NV Den Haag (geen bezoekadres). Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65605098.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, werkzaamheden, offertes, facturen, diensten en producten die ik lever of aanga.
 • Voor de uitvoer van mijn werkzaamheden verwerk ik persoonsgegevens. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, ga je ook akkoord met mijn privacyverklaring.
 • Op al mijn overeenkomsten en leveringen is het Nederlands recht van toepassing.

Redactiewerkzaamheden

 • Bij eenzijdige beëindiging van de opdracht (van jouw kant) voordat de opdracht is afgerond, breng ik de gewerkte uren en gemaakte kosten in rekening met een minimum van 75% van het afgesproken totaalbedrag.
 • Bij eenzijdige beëindiging van de opdracht van mijn kant breng ik de gewerkte uren en gemaakte kosten in rekening. Ik kan de opdracht alleen beëindigen bij overmacht.
 • Bij opdrachten waarvan het afgesproken totaalbedrag meer dan 200 euro bedraagt, breng ik een voorschot van 50% van het totaalbedrag in rekening voor aanvang van de opdracht. Bij oplevering factureer ik de overige 50% plus eventueel meerwerk dat is overeengekomen. De factuur dient binnen dertig dagen (de wettelijke betaaltermijn) te worden voldaan.
 • Wanneer een factuur niet binnen dertig dagen na factuurdatum wordt betaald, stuur ik je een betaalherinnering. Na twee weken ontvang je een tweede betaalherinnering, waarbij ik ook wettelijke rente in rekening breng. Als de betaling wederom uitblijft, schakel ik een incassobureau in. Lukt het je niet om een factuur (op tijd) te betalen, neem dan eerst contact met me op, dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden.
 • Ik ben geenszins aansprakelijk voor de inhoud van de teksten die jij aanlevert voor redactiewerkzaamheden. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die je ondervindt door gebruik van de teksten.
 • Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van de uitvoering van de opdracht, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van mijn kant.

(Online) cursussen en workshops

 • Je krijgt ten minste een jaar toegang tot aangeschafte cursussen en workshops.
 • Cursussen, workshops en e-books zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan je inloggegevens door te sturen naar derden. Het is niet toegestaan content van de cursus, workshop of e-books door te sturen naar derden, te delen met derden, te vermenigvuldigen of openbaar te maken. Onder content versta ik: teksten, afbeeldingen, pdfs, e-books, werkboeken, oefenbladen, cursus-e-mails en video’s.
 • Wanneer (ik je ervan verdenk dat) je content van een cursus, workshop of e-book doorstuurt, deelt, vermenigvuldigt of openbaar maakt zonder mijn nadrukkelijke schriftelijke toestemming, beschouw ik dat als inbreuk op mijn auteursrecht. Ik behoud me het recht om je de toegang tot de cursus/workshop te weigeren. Geleden financiële schade zal op jou als cursist worden verhaald.
 • Ik behoud me het recht om klanten en cursisten uit te sluiten van deelname aan een cursus of workshop.
 • Bij online diensten en digitale producten waarvan de duur korter is dan twee weken, doe je als consument automatisch afstand van het herroepingsrecht. Het is dan niet mogelijk de cursus of workshop te annuleren en het aankoopbedrag terug te ontvangen.
 • Bij online diensten en digitale producten waarvan de duur langer is dan twee weken, geldt het herroepingsrecht voor consumenten. Als je je als consument hierop wil beroepen dien je binnen twee weken na aanvang van de cursus contact met me op te nemen. In dat geval worden alleen de modules die al zijn vrijgegeven in rekening gebracht en ontvang je restitutie voor het resterende deel van de cursus.
 • Als je een online dienst of digitaal product aanschaft als ondernemer of bedrijf, dan geldt het herroepingsrecht niet en is annuleren en restitutie niet mogelijk tenzij we vooraf anders zijn overeengekomen.
 • Ik kan niet garanderen dat je het beoogde resultaat van de cursus of workshop behaalt.

Schrijf- en vertaalwerkzaamheden

 • De voorwaarden die zijn gespecificeerd onder ‘redactiewerkzaamheden’ zijn ook van toepassing op schrijf- en vertaalwerkzaamheden, met toevoeging van:
 • Op teksten die ik in opdracht van jou schrijf en vertalingen die ik in opdracht van jou maak rust auteursrecht en/of intellectueel eigendomsrecht. Na betaling van het overeengekomen totaalbedrag krijg je een exclusieve gebruikslicentie. Dat houdt in dat jij of jouw bedrijf de teksten en/of vertalingen mag gebruiken voor de overeengekomen doeleinden en gebruiksduur. Het is niet toegestaan om de teksten en/of vertalingen door te verkopen of te gebruiken op een ander platform of voor een ander doel dan is overeengekomen. Ook mogen teksten en/of vertalingen niet door derden worden gebruikt.
 • Indien overeengekomen, mag ik (een deel van) de vertalingen en/of teksten opnemen in mijn (online) portfolio.
 • Ik ben geenszins aansprakelijk voor de inhoud van de teksten die jij door mij laat schrijven of vertalen. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die je ondervindt door gebruik van de teksten.

Je kunt de algemene voorwaarden hier downloaden als pdf voor je administratie.